Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Image

Projekt został umieszczony na Liście Projektów Indywidualnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (pod numerem POIiŚ 7.3-14) i jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-00-012/11-00.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 679 265 978 zł, z czego koszty kwalifikowalne wynoszą 541 798 968 zł. Przy obecnym poziomie dofinansowania w wysokości 80% wydatków kwalifikowalnych wysokość dofinansowania wynosi 433 439 174 zł.

Projekt podzielony jest na dwa podprojekty:

1. Podprojekt 1 – realizowany przez Tramwaje Śląskie S.A.
2. Podprojekt 2 – realizowany przez Miasto Tychy i Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.

Na terenie miasta Tychy realizowany jest Podprojekt 2 zakładający:

- zakup piętnastu nowych trolejbusów (zrealizowano)
- modernizację sieci trakcyjnej (zrealizowano)
- budowę dwóch parkingów wielopoziomowych (zrealizowano)

Najważniejsze cele Projektu to:

- zwiększenie efektywnościfunkcjonowania komunikacji tramwajowej i trolejbusowej poprzez ograniczenie strat czasu tramwajów i trolejbusów spowodowanych koniecznością nieuzasadnionego hamowania i przyspieszania oraz postoju w punktach kolizyjnych, co istotnie  poprawi płynność jazdy
- podniesienie komfortu podróżowania
- zwiększenie liczby pasażerów obsłużonych przez usprawniony transport publiczny
- zahamowanie postępujących procesów degradacyjnych systemu komunikacji zbiorowej
- poprawę ogólnej sprawności i niezawodności systemów komunikacji publicznej
- poprawę ogólnego wizerunku, atrakcyjności i komfortu systemu transportu publicznego
- zintegrowanie istniejących systemów komunikacji publicznej
- poprawę stanu środowiska przyrodniczego dzięki ograniczeniu emisji hałasu i wibracji