Obowiązek informacyjny

 

Rozporządzenie Ochrony Danych Osobowych (RODO)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez TLT Sp. z o.o.

Kto będzie przetwarzał państwa dane?

Administratorem Państwa danych w rozumieniu art. 4 punt 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego „RODO”) jest Tyskie Linie Trolejbusowe Sp.z.o.o. w Tychach, ul Towarowa 3, zwanego dalej TLT.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Pan Damian Wańczura, e-mail: ;

W jakim celu przetwarzamy państwa dane osobowe?

W zależności od celu przetwarzania danych osobowych Państwa dane będziemy przetwarzać w dedykowanym minimalnym zakresie dla następujących wykazów baz danych:

• Zarządzanie firmą i kontakt
• Rekrutacja;
• Pracownicy;
• Kontrahenci;
• Przetargi;
• Reklamacje;
• Pasażerowie;
• Skargi;
• Biuro rzeczy znalezionych;
• Monitoring obszarów;
• Monitoring trolejbusów;
• Kolizje;
•Strona internetowa: www.tlt.pl oraz media społecznościowe TLT;

Każdy właściciel danych osobowych ma prawo do żądania od TLT dostępu do swoich danych osobowych, ich kopiowania, sprostowania, jeśli są wadliwe, usunięcia jeśli jest to zgodne z prawem, przenoszenia jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy, ograniczenia przetwarzania jeśli toczy się jakaś sprawa wyjaśniająca lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jeśli są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.

Każdy właściciel swoich danych osobowych ma prawo realizacji ww. praw w siedzibie TLT Sp.z.o.o. w Tychach, ul. Towarowa 3 w godzinach 8.00-15.00blub mailowo na podany adres:

Danych osobowych nie przetwarza się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), nie przetwarza się ich w sposób zautomatyzowany, tj. bez udziału człowieka i nie są one profilowane, czyli TLT nie wykonuje oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej do wykonywania jakichkolwiek analiz tej osoby.

TLT informuje o prawie wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2 w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim.

Zarządzanie firmą i kontakt

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie w celach związanych z bieżącym prowadzeniem firmy lub w celach kontaktu w oparciu o art.6 ust.1 lit. f), tj. w książkach teleadresowych, rejestrach, książkach pocztowych, w poczcie e-mailowej, w telefonach służbowych itp.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z bieżących potrzeb Administratora lub z regulaminów wewnętrznych, a w przypadku kontaktu jest to adres e-mailowy lub numer telefonu, nazwa, adres, imię i nazwisko, treść informacji.
Podanie danych jest konieczne dla realizacji współpracy biznesowej i ich nie podanie utrudniłoby wykonanie określonego zdarzenia biznesowego.

Podanie danych teleinformatycznych wynika z potrzeby szybkiego kontaktu, a nie podanie ich ogranicza kontakt do tradycyjnego za pośrednictwem poczty lub kuriera.
Odbiorcy danych osobowych są określeni w wewnętrznych procedurach oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne, firmy hostingowe, a także odbiorcy na zasadzie dalszego przesyłania poczty dot. konkretnej omawianej tematyki w gronie większej grupy osób.

Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego kontaktu lub do momentu otrzymania sprzeciwu co do ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia.

Dane osobowe zostały pozyskane z różnych źródeł, tj.:
• bezpośrednio od Państwa, co uznajemy, jako wyrażenie zgody poprzez wykonanie konkretnej aktywności lub podpisanie zgody na kontakt teleinformatyczny
• z publicznych stron internetowych (kategorie: dane zwykłe, adres e-mail, numer telefonu, nazwa lub imię i nazwisko, adres).

Rekrutacja

Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane są w TLT Sp.z.o.o. w Tychach w celach związanych z podjęciem zatrudnienia:
• w zakresie realizacji procesu rekrutacji dane są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c) RODO lub dane dodatkowe przekazane za dobrowolną zgodą na podstawie art.6 ust.1. lit. a) RODO.
• w przypadku wyrażenia dodatkowo dobrowolnej zgody w zakresie realizacji procesu przyszłych nieznanych na dzień złożenia dokumentów rekrutacji, dane są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO- tzn. musi zostać wyrażona zgoda.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa, w tym art. 22`1 par.1 Kodeksu pracy (Dz.U.1974 Nr 24 poz. 141 z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn.zm.).

Podanie danych, o których mowa w ww. przepisie prawa jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji (art.6 ust.1 lit.c) RODO). Podanie ew. dodatkowych danych na podstawie art.22`1a Kodeksu pracy (Dz.U.1974 Nr 24 poz.141 z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn. zm.) stanowi całkowicie dobrowolne wyrażenie zgody na ich przetwarzanie (art.6 ust. 1 lit. a) RODO) i nie wpływa na możliwości udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia). Zgoda dotyczy także listów motywacyjnych i innych dodatkowych dokumentów składanych przez kandydata do pracy.

Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa lub mogą być nimi firmy IT, HR, prawnicy itp.

Dane osobowe, o których mowa w punkcie dotyczącym rekrutacji zbierane są w celu realizacji procesu rekrutacji i będą przetwarzane przez okres 1 miesiąca od momentu zakończenia procedury naboru.

Dane osobowe zebrane w oparciu o zgodę przetwarzane będą przez okres 1 roku licząc od daty wpływu dokumentu z danymi lub do momentu wycofania zgody. Odwołanie zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie przed momentem odwołania zgody.

Pracownicy, emeryci, renciści, osoby zgłoszone przez pracownika

Dane osobowe emerytów i rencistów są przetwarzane w celach związanych z:
• archiwizacją dokumentacji prawniczej na podstawie art.6 ust. 1 lit. c) RODO
• zakupem biletów upoważniających do korzystania z komunikacji miejskiej na podstawie wewnętrznych przepisów prawa, tj. art.6 ust.1 lit. c) RODO

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub regulaminów wewnętrznych.

Dane przetwarzane są w celu archiwizacyjnym lub w celu otrzymania możliwości zakupu biletu przez emerytów i rencistów. Dane pozyskane są z dokumentacji byłego pracownika TLT Sp.z.o.o. lub wymagane jest podanie dodatkowych danych dla celów zakupu biletu, w tym członków rodziny.

Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa (patrz obowiązek informacyjny dla pracowników) lub w regulaminach wewnętrznych (np. Regulamin ZTM).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres maksymalnie 50 lat od momentu ustania zatrudnienia byłego pracownika TLT Sp.z.o.o. lub odpowiednio krócej, zgodnie z przepisami prawa, a dane ze sprzedaży biletów nie dłużej niż 3 lata.

Kontrahenci, przetargi, reklamacje

Dane osobowe kontrahentów są przetwarzane w celach związanych:
• ze współpracą biznesową w zakresie zawartej umowy na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO
• w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (m.in. cele podatkowe, rachunkowości, reklamacje) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. c) RODO
• w zakresie windykacji należności i obsługi prawnej dane są przetwarzane w oparciu o art.6 ust.1 lit. f) RODO

Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, nazwa kontrahenta, adres, dane kontaktowe (telefon, e-mail), w tym imię i nazwisko osób do kontaktu w celu realizacji umowy, wypis z rejestru CEIDG lub KRS, NIP-u i REGONU lub inne wynikające z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych, np. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kontrahenta lub jego pracowników, referencje, a także dane ekonomiczno-finansowe w związku z istniejącą lub planowaną współpracą itd.

Podanie danych w celu współpracy jest konieczne dla realizacji umowy lub innej formy współpracy i nie podanie ich uniemożliwia jej realizację, wystawienie faktury czy dochodzenie ewentualnych roszczeń.

Odbiorcy danych osobowych są określeni w przepisach prawa oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne, firmy doradcze, obsługa prawna, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, firmy marketingowe.

Dane osobowe będą przetwarzane w związku z możliwością dochodzenia roszczeń z transakcji gospodarczych, liczone od końca roku w którym nastąpiła czynność gospodarcza, nie mniej niż przez 10 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego potwierdzonego fakturą lub przez 10 lat od zakończenia trwania umowy (dla umów od 09-07-2018 – 6 lat).

Dane osobowe osób uczestniczących w realizacji umowy, pozyskane od drugiej Strony umowy są przetwarzane w celu związanym z realizacją zawartej umowy i dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO.

Zakres danych wynika z roli wykonywanej podczas realizacji umowy i są to dane kategorii zwykłej: imię, nazwisko, potwierdzenie tożsamości, dane kontaktowe, ew. uprawnienia zawodowe. Dane pracowników drugiej Strony umowy realizujących umowę, TLT Sp.z o.o. otrzymuje od reprezentantów drugiej Strony umowy.

Podanie danych osobowych osób podpisujących i realizujących umowę jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa, a także warunkiem jej prawidłowej realizacji. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy lub prawidłowe jej wykonanie.

Druga Strona umowy ma obowiązek przekazać niniejszy obowiązek informacyjny swoim pracownikom w imieniu TLT Sp. zo.o.

W przypadku przetargów dane będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest kontrahent/potencjalny kontrahent, lub do podjęcia działań które są niezbędne przed jej zawarciem) oraz w oparciu o art.6 ust.1 lit.c) RODO na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ze zm. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i/lub prowadzenia rozmów handlowych i/lub uczestnictwa w przetargach publicznych.

Dane kontrahenta/potencjalnego kontrahenta mogą być ujawniane poza ww. podmiotami także podmiotom mającym dostęp do strony BIP. Dane z postępowań przetargowych będą przechowywane na czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu na okres wynikający z obowiązujących przepisów, a w przypadku braku zawarcia umowy do 5 lat od zakończonych rozmów i podjętych rozstrzygnięć przetargowych.

Pasażerowie, skargi, reklamacje

Celem przetwarzania danych osobowych pasażerów jest zapewnienie im bezpieczeństwa podczas przejazdu pojazdami TLT m.in. poprzez monitoring w trolejbusach oraz odpowiadanie na skargi, wnioski, roszczenia, prośby, itp. kierowane przez pasażerów do TLT. Dane osobowe przetwarzane są w przypadku skarg, wniosków, roszczeń, próśb itp. w oparciu o obowiązujące powołane niżej przepisy prawa (art.6 ust.1 lit. c) RODO), a w przypadku posiadania biletu na przejazd także w oparciu o zawartą umowę (art.6 ust.1 lit. b) RODO).

W zależności od rodzaju przekazanego pisma, dane osobowe pasażera mogą być także przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes pasażera lub TLT (art. 6 ust.1 lit. f) RODO).
Zakres przetwarzanych danych wynika z otrzymanej skargi lub innego dokumentu
i został podany przez pasażera.
Czas przetwarzania danych osobowych wynosi: 2 lata
Podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz przepisy RODO.

Monitoring wizyjny na terenie TLT i pojazdach

Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego w pojazdach dla pasażera

1. W pojazdach TLT Sp. z o.o. prowadzony jest szczególny nadzór w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

2. Monitoring wprowadza się dla następujących celów:
a) zapewnienia bezpieczeństwa pracowników;
b) podniesienia skuteczności ochrony mienia TLT Sp. z o.o., m.in. w celu zapobiegania jego dewastacjom i kradzieżom oraz ewentualnego ustalania ich okoliczności i sprawców;
c) kontroli produkcji – rozumianej jako kontroli realizacji usług świadczonych przez TLT Sp. z o.o.;
d) podniesienia poziomu bezpieczeństwa fizycznego oraz ochrony mienia osób przebywających w pojazdach TLT Sp. z o.o.

3. Monitoringiem obejmuje się tabor trolejbusowy:
- monitoring wewnętrzny trolejbusu;
- monitoring kabiny kierowcy;
- monitoring zewnętrzny trolejbusu.

4. Monitoring umieszczony w taborze trolejbusowym/autobusowym odbywa się poprzez bieżący zapis obrazu z chwilą uruchomienia trolejbusu/autobusu za pomocą komputera pokładowego do chwili zakończenia pracy w danym dniu.

5. Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w wyłącznej dyspozycji TLT Sp. z o.o. i dostęp do nich mają tylko osoby upoważnione, w tym pracownicy serwisu urządzeń rejestrujących obraz w celu dokonania niezbędnych napraw i czynności serwisowych.

6. Obraz zarejestrowany za pomocą urządzeń monitoringu jest przechowywany w sposób bezpieczny bez dostępu osób nieupoważnionych. Podlega on zniszczeniu po upływie od 7 do 14 dni od momentu zarejestrowania (zależnie od możliwości technicznych rejestratora), chyba, że zarejestrowany obraz może być użyty lub będzie użyty jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd lub inny organ publiczny. Za przechowywanie i zniszczenie materiałów po upływie określonych prawem terminów odpowiada wyznaczona osoba.

7. Nagrywany obraz będzie monitorowany poprzez bieżący przegląd nagrań przez osoby upoważnione, w tym kierowcy.

8. Dane osobowe uzyskane w drodze monitoringu wizyjnego mogą być udostępniane organom ścigania, służbom porządkowym, sądom w związku z prowadzonymi postępowaniami i innym uprawnionym organom, np. w przypadku włączenia alarmu w kabinie.

9. W przypadku skierowania żądania o dostęp do danych z nagrania lub o kopię nagrania przez właściciela danych osobowych znajdującego się na nagraniu możliwe wyrażenie zgody na dostęp do danych lub sporządzenie i przekazanie kopii nagrania tylko i wyłącznie w sytuacji braku nagrania innych osób lub braku możliwości identyfikacji innych osób (anonimizacja lub sposób nagrania uniemożliwiający identyfikację) lub w przypadku otrzymania zgody od pozostałych osób widocznych na nagraniu

10. Obowiązek informacyjny został spełniony poprzez wywieszenie piktogramów przy wejściach do pojazdów z podaniem Administratora danych i kontaktu do niego.


Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego na obszarach stanowiących teren TLT Sp. z o.o. z wyłączeniem pojazdów

1. Na obszarach stanowiących teren TLT Sp. z o.o. prowadzony jest szczególny nadzór w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

2. Monitoring wprowadza się dla następujących celów:
a) zapewnienia bezpieczeństwa pracowników;
b) podniesienia skuteczności ochrony mienia TLT Sp. z o.o., m.in. w celu zapobiegania jego dewastacjom i kradzieżom oraz ewentualnego ustalania ich okoliczności i sprawców;
c) kontroli produkcji – rozumianej jako kontroli realizacji usług świadczonych przez TLT Sp. z o.o.;

3. Monitoringiem obejmuje się:
a) części wewnętrze obiektów (rejestracja obrazu) takie jak:
- korytarze w budynku dyspozytorni;
- podstacje trakcyjne: Budowlanych, Towarowa, Sikorskiego;
- hala napraw,
b) części zewnętrzne obiektów (rejestracja obrazu) takie jak:
- podstacje trakcyjne: Budowlanych, Towarowa, Sikorskiego;
- hala napraw,

4. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni ani pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej.

5. Monitoring wizyjny w pomieszczeniach jest prowadzony w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę z kamer przemysłowych obejmujących monitorowane obszary.

6. Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w wyłącznej dyspozycji TLT Sp. z o.o. i dostęp do nich mają tylko osoby upoważnione, w tym pracownicy serwisu urządzeń rejestrujących obraz w celu dokonania niezbędnych napraw i czynności serwisowych.

7. Dane osobowe uzyskane w drodze monitoringu wizyjnego mogą być udostępniane organom ścigania, służbom porządkowym, sądom w związku z prowadzonymi postępowaniami i innym uprawnionym organom.

8. W przypadku skierowania żądania o dostęp do danych z nagrania lub o kopię nagrania przez właściciela danych osobowych znajdującego się na nagraniu możliwe wyrażenie zgody na dostęp do danych lub sporządzenie i przekazanie kopii nagrania tylko i wyłącznie w sytuacji braku nagrania innych osób lub braku możliwości identyfikacji innych osób (anonimizacja lub sposób nagrania uniemożliwiający identyfikację) lub w przypadku otrzymania zgody od pozostałych osób widocznych na nagraniu

9. Obraz zarejestrowany za pomocą urządzeń monitoringu jest przechowywany w sposób bezpieczny bez dostępu osób nieupoważnionych. Podlega on zniszczeniu po upływie od 7 do 14 dni od zarejestrowania (zależnie od możliwości technicznych rejestratora), chyba, że zarejestrowany obraz może być użyty lub będzie użyty jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd lub inny organ publiczny. Za przechowywanie i zniszczenie materiałów po upływie określonych prawem terminów odpowiada wyznaczona osoba.

10. Obowiązek informacyjny został spełniony poprzez wywieszenie piktogramów na obszarach monitorowanych z podaniem Administratora danych i kontaktu do niego.

Biuro rzeczy znalezionych

Przetwarzanie danych osobowych właścicieli rzeczy znalezionych w trolejbusach odbywa się tylko w przypadku poznania tożsamości osoby uprawnionej do jej odbioru. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych, tj. w oparciu o art.6 ust.1 lit.c) RODO. Szczegółowy opis znajduje się w Procedurze stanowiącej Załącznik do Zarządzenia Nr 1 z dnia 10.02.2023 r. Prezesa Zarządu TLT Sp. z o.o., dostępnej do wglądu w sekretariacie TLT.

Kolizje

W przypadku osób uczestniczących w kolizjach i wypadkach drogowych z udziałem pojazdów TLT podstawa prawną przetwarzania jest ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit. c) RODO.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z przepisów prawa, w tym z wymagań w dokumentacji ubezpieczycieli. Dane mogą być przekazane do TLT nie tylko przez osobę, której dane dotyczą, ale także przez ubezpieczycieli lub pełnomocników lub świadków kolizji.

Odbiorcami danych osobowych mogą być, np. uprawnione instytucje lub organy - w zakresie prowadzonych przez nie ustawowych czynności, typu: Policja, Sąd, Prokuratura, Straż Miejska, ubezpieczyciele oraz podmioty, z którymi TLT zawarła stosowne umowy w zakresie związanym z likwidacją szkód.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których zostały zebrane, po czym są usuwane. Termin przetwarzania wynika z ww. przepisów prawa i terminów możliwości dochodzenia roszczeń.

Strona internetowa: www.tlt.pl oraz media społecznościowe TLT

Serwis informacyjny TLT Tychy został zaprojektowany w taki sposób, aby można było go odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera. Zakres pozyskiwanych danych ogranicza się do typowych informacji statystycznych wykorzystywanych w sieciach komputerowych, takich jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu.

Informacje statystyczne są pozyskiwane w witrynie TLT Tychy z wykorzystaniem oprogramowania Google Analytics - szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności stosowanej przez twórców tego narzędzia, w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych, znajdują się na stronie https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/partners/.

Wykorzystanie danych - pozyskiwane dane są wykorzystywane wyłącznie dla poprawy wygody korzystania z serwisu. Dane dotyczące użytkowników serwisu w żadnym wypadku nie będą udostępniane, przekazywane ani sprzedawane firmom ani osobom trzecim.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”):

a. „ciasteczka” to małe pliki tekstowe pochodzące z witryny www zapamiętywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu końcowym użytkownika. Informacje zawarte w cookie wykorzystywane mogą być jedynie przez stronę internetową, z której zostały wysłane. Na stronie Spółki „ciasteczka” są wykorzystywane wyłącznie w celu poprawy użyteczności korzystania z serwisu;
b. wyłączenie obsługi plików „cookie” może skutkować brakiem możliwości skorzystania z rozwiązań dostępnych na stronie internetowej, w tym zmiany ustawień;
c. pliki „cookie” nie zawierają żadnych danych osobowych;
d. użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia możliwości zapisywania plików „cookie” na swoim urządzeniu końcowym poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej.
e. dane zbierane w trakcie korespondencji z TLT Tychy, z wykorzystaniem „formularza kontaktowego”, są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek/pytanie/skargę.
f. TLT Tychy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na tej stronie.