Tyskie Linie Trolejbusowe
Spółka z o.o.
ul. Towarowa 3, 43-100 Tychy

Centrala: /32/ 217-02-22
Dyspozytor: /32/ 217-67-16
lub 692-631-516

Tyskie Linie Trolejbusowe - projekt unijny PROJEKT UNIJNY

Projekt Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, priorytet VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Inwestycja koncentruje się na zakupie i wymianie taboru autobusowego i trolejbusowego, budowie i modernizacji zaplecza technicznego oraz budowie nowej linii trolejbusowej. Obecny stan infrastruktury technicznej wymaga kapitalnego remontu oraz podjęcia działań modernizacyjnych z uwagi na wysokie koszty utrzymania i straty ciepła.

Zakres projektu obejmuje:

1. zakup taboru autobusowego: 51 autobusów zasilanych CNG, EURO 6, 10 mikrobusów zasilanych ON, EURO 6,

2.. zakup 2 elektrobusów,

3. zakup 3 trolejbusów,

4. zakup 2 pojazdów serwisowych do obsługi taboru autobusowego, EURO 6,

5. zakup pojazdu pogotowia technicznego (do obsługi sieci trakcyjnej), EURO 6,

6. przebudowę zaplecza technicznego zajezdni autobusowej, w tym: modernizację i przebudowę istniejących budynków zajezdni oraz placu manewrowo-postojowego, budowę stacji paliw CNG i LGNG, układów dostarczania gazu CNG do stanowisk tankowania, montaż kabiny lakierniczo-suszarniczej, a także przebudowę istniejącej wewnętrznej sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej. W ramach inwestycji planuje się budowę dodatkowego wjazdu na teren zajezdni od ul. Towarowej.

7.. budowę sieci trakcji trolejbusowej wraz z kontenerową stacją zasilającą, w tym: budowę nowej sieci trolejbusowej od ul. Nad Jeziorem do ul. Jankowickiej, budowę stacji transformatorowo-prostownikowej, budowę linii kablowej niskiego napięcia prądu stałego stanowiących wyprowadzenie mocy na projektowaną sieć trakcyjną, przebudowę sieci trakcyjnej w obrębie skrzyżowania „Rondo Zesłańców Sybiru”, przebudowę sieci trakcyjnej na odcinku pomiędzy rondem a ulicą Nad Jeziorem, demontaż słupów oświetlenia ulicznego na odcinku projektowanej sieci trakcyjnej.

Projekt przyczyni się do poprawy funkcjonowania transportu publicznego na obszarze miasta. Budowa trakcji trolejbusowej pozwoli na uruchomienie nowego połączenia komunikacji publicznej - linii łączącej skupiska mieszkalne: osiedli W, Z, T oraz ułatwi dostęp mieszkańców do ośrodka wypoczynkowego Paprocany. Równocześnie projekt przyczyni się do połączenia centrum miasta z ośrodkami edukacji, sportu, kultury, zakładami pracy i osiedlami mieszkaniowymi.

Bezpośrednim efektem projektu będzie wzrost atrakcyjności komunikacji zbiorowej, w tym poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżujących. Realizacja tych działań będzie alternatywą dla transportu indywidualnego. Powinna wpłynąć na zwiększenie liczby osób korzystających z komunikacji publicznej. Zakup niskopodłogowego taboru autobusowego i trolejbusowego przyczyni się również do poprawy jego dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Termin realizacji: 2017-2020

Wartość całkowita: 164 209 100,00 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 100 000 000,00 PLN